Babygim

La psicomotricitat es considera un requisit bàsic en la iniciació del més petit en el món de la gimnàstica artística a través del joc, els exercicis lúdics i les activitats creatives.

El babygim és una activitat de psicomotricitat destinada a nens i nenes d'edats compreses entre els 3 i els 5 anys. Es treballa el coneixement del propi cos (esquema corporal), la lateralitat, la coordinació dinàmica general, la coordinació dinàmica espacial i la percepció del temps i l'espai, sense deixar mai de banda l'aspecte lúdic i recreatiu de l’activitat mateixa.

Mitjançant una gran varietat de formes jugades s'intentaconstruir en el nen un ventall ampli de patrons motors que li facilitin l'aprenentatge de qualsevol activitat física, al mateix temps que l'ajudarà a desenvolupar la seva activitat intel·lectual.