MATRICULA +18 GAP

Inscripció i matrícula

Dades personals

Al-lèrgies, tractaments o malaties prèvies rellevants per la pràctica esportiva?*

Drets imatge

Autoritzo a que la meva imatge aparèixer en fotografies corresponents a activitats organitzades per l'entitat i publicades a la pàgina web, a revistes o diaris, filmacions destinades a difusió pública i xarxes socials de l'entitat.*

Dades bancàries per domicialitzar la mensualitat

Prevenció COVID19

Assegurança esportiva

L'import de l'assegurança d'accident esportiu pel grup +18 és de 15€ i també s'ha d'abonar en el moment de fer la matrícula

Condicions

El sistema de pagament de la quota GAP és per domiciliació bancària de les mensualitats ( del mes que s'inicia fins a juliol). El mes d'agost s'abonarà una quota de manteniment per reserva de plaça per la temporada següent. El no pagament d'una mensualitat comporta la baixa de l'activitat. Per poder-la tornar a reiniciar caldrà tornar a fer la matricula. En cas de voler donar-se de baixa cal omplir el full de baixa el mes anterior a que aquesta es faci efectiva. FULL DE BAIXA.  En cas de no assistència als entrenaments per motius personals, malaltia...